0
Μειώστε δραστικά

το κόστος ενέργειας

Εικονικό Net Metering

EIKONIKO NET METERING

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ και εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες, κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε τριετή βάση. Αφορά σε φωτοβολταϊκό σταθμό ο οποίος εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης, που συνδέεται στο Δίκτυο μέσω της αυτής παροχής.  Ειδικά για αυτοπαραγωγούς που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας καθώς   και   για   εγγεγραμμένους   στο   Μητρώο   Αγροτών   και   Αγροτικών   Εκμεταλλεύσεων του Ν.3874/2010 (Α’ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων όπως ορίζονται στο Ν.3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων, επιτρέπεται, με βάση το Ν.4414/2016, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους και με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, δικαίωμα ένταξης έχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας, καθώς και οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν.3874/2010, οι οποίοι είτε έχουν στην κυριότητά  τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο φωτοβολταϊκός σταθμός είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.  Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο ακινήτου. Δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις της παρούσας έχουν οι συνιδιοκτήτες ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού μετά από παραχώρηση της χρήσης από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα.  Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, κάθε φωτοβολταϊκός σταθμός αντιστοιχίζεται με τουλάχιστον ένα μετρητή κατανάλωσης που δεν βρίσκεται κατ’ ανάγκη στον ίδιο  ή όμορο χώρο.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

Συμψηφισμός της παραγόμενης από έναν φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας με την καταναλισκόμενη ενέργεια από μία εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού σε απομακρυσμένη θέση (έναντι της εγκατάστασης παραγωγής). Στην περίπτωση αυτή ο φωτοβολταϊκός σταθμός συνδέεται στο Δίκτυο μέσω νέας παροχής, με το κλασικό σχήμα του ανεξάρτητου παραγωγού. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που ο σταθμός βρίσκεται πλησίον ή σε όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης χωρίς να συνδέεται ηλεκτρικά με αυτή.

Συμψηφισμός της παραγόμενης από έναν φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας με την καταναλισκόμενη ενέργεια από περισσότερες της μίας εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού σε απομακρυσμένες θέσεις (έναντι της εγκατάστασης παραγωγής). Στην περίπτωση αυτή ο φωτοβολταϊκός σταθμός συνδέεται στο Δίκτυο μέσω νέας παροχής, με το κλασικό σχήμα του ανεξάρτητου παραγωγού. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που ο σταθμός βρίσκεται πλησίον ή  σε όμορο χώρο με μία ή περισσότερες από τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης, χωρίς να συνδέεται ηλεκτρικά με καμία από αυτές.

Συμψηφισμός της παραγόμενης από έναν φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας με την καταναλισκόμενη ενέργεια από περισσότερες της μίας εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού εκ των οποίων μία βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση παραγωγής και συνδέεται ηλεκτρικά με αυτήν. Στην περίπτωση αυτή ο φωτοβολταϊκός σταθμός συνδέεται στο Δίκτυο είτε μέσω της υφιστάμενης παροχής της εγκατάστασης κατανάλωσης αυτής (κατά τα γνωστά από τον ενεργειακό συμψηφισμό), είτε μετά από επαύξησή της, εφόσον αυτό απαιτείται από το μέγεθος του φωτοβολταϊκού σταθμού.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής κατανάλωσης στο όνομα του αυτοπαραγωγού  (τουλάχιστον μία παροχή)

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει στην κυριότητά του τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο φωτοβολταϊκός σταθμός είτε να έχει τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και να έχει εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξοφλήσει πλήρως τους εκδοθέντες λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή για όλες τις συμψηφιζόμενες παροχές (ή να έχει ρυθμίσει τις οφειλές του)

Όλες οι προς συμψηφισμό παροχές κατανάλωσης καθώς και η παροχή του φωτοβολταϊκού σταθμού πρέπει:

α) να είναι στο όνομα του αυτοπαραγωγού (στο ίδιο ΑΦΜ)

β) να εκπροσωπούνται από τον ίδιο Προμηθευτή

γ) να συνδέονται στο ίδιο επίπεδο τάσης

δ) να βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και επιπλέον για τα ΜΔΝ να  ανήκουν στο ίδιο ηλεκτρικό σύστημα

ε) να μην υπεισέρχονται στη διενέργεια έτερου συμψηφισμού,

στ) ειδικά για τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν.3874/2010, όλες οι προς συμψηφισμό καταναλώσεις να αφορούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή εγκαταστάσεις αποκλειστικά αγροτικών χρήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ NET METERING ΓΙΑ ΑΡΔΡΕΥΣΗ

Συνήθης είναι η περίπτωση που ένας αγρότης έχει μια αντλία 10 Hp,  με σκοπό να ποτίζει τις καλλιέργειες του κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου έως και τέλη Σεπτεμβρίου. Η άρδευση, επαναλαμβάνεται καθημερινά για τους παραπάνω μήνες και η χρονική διάρκεια άρδευσης ορίζεται σε  5 ώρες καθημερινά. Αρά η συνολική ημερησία καταναλισκόμενη ενέργεια της αντλίας για την άρδευση των χωραφιών, είναι ίση με : Qημ.. = Ραντ * Ηωρες λειτουργίας. Η ισχύς της αντλίας είναι ίση με Pαντ = 10 *746 = 7.460Watt. Γνωρίζοντας την ισχύ λειτουργίας της αντλίας, είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε και την ημερησία καταναλισκόμενη ενέργεια, με σκοπό την άρδευση. Qημ.. = Ραντ * Ηωρες λειτουργίας = 7.460 * 5 = 37.300Wh ή 37,3Kwh. Εφόσον υπολογίσαμε την ημερησία καταναλισκόμενη ενέργεια , είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε τόσο την μηνιαία όσο και την ετησία καταναλισκόμενη ενέργεια, όποτε θα έχουμε:

 

  • Qμην = Qημ * Dήμερες = 37,3 * 30 =1.119,00 Kwh, μηνιαία καταναλισκόμενη ενέργεια.
  • QΕτησ = Qμην * Mμήνες = 1.119,00 * 6 = 6.714,00Kwh, ετησία καταναλισκόμενη ενέργεια.

 

Το κόστος της Kwh είναι για τους επαγγελματίες αγρότες ορίζεται στα 0,07€/kwh, χωρίς  το Ελληνικό σύστημα μεταφοράς, χωρίς σε αυτό να υπολογίζεται το ΦΠΑ 24% και οι μεσοσταθμικές  ετήσιες αυξήσεις. Το ενεργειακό και οικονομικό κόστος για τις 6.714,00KWh ανά έτος θα ήταν :

 

  • Cετης = 6.714,00 * 0,07€/Kwh = 469,98€ κόστος άρδευσης ανά έτος.

 

*Κόστος λοιπόν 469,98€ για ενέργεια άρδευσης ανά έτος*

 

Η αντίστοιχη ετησία καταναλισκόμενη ενέργεια των 6.174kwh, μπορεί να παραχθεί από ένα Φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4,5Kwp. Στη Κρήτη είναι γνωστό ότι 1Κwp εγκατεστημένου Φωτοβολταϊκού πάρκου, διαθέτει ενεργειακή απόδοση της τάξης των 1.400 Kwh έως 1.600 Kwh. Άρα, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4,5Kwp, το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Κρήτη, είναι σε θέση να μας αποδίδει ετησίως ενέργεια ίση με :

 

  • QPV Ετησία = PPV * 1.500 Κwh/Kwp = 4,5 *1. 500 = 6.750Kwh.

1.500Kwh/Kwp : (Μέσος όρος 1400Kwh/Kwp – 1600Kwh/Kwp).

 

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4,5Kwp, αξίζει περίπου 6.500€ πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη μας λοιπόν, πρώτον ότι το συμβόλαιο το οποίο συνάπτουμε με το ΔΕΔΔΗΕ είναι 25ετή διάρκειας και δεύτερον ότι το κέρδος από την παράγωγη ενέργειας προσεγγίζει την τιμή των 690€/year, αντλούμε σαν συμπέρασμα ότι, ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης μας κυμαίνεται στα 8 έτη και στην διάρκεια του 25ετούς μας συμβολαίου θα έχουμε κέρδος 11.000€ χωρίς σε αυτό το κέρδος να υπολογιστούν, οι μεσοσταθμικές αυξήσεις 2% τις οποίες προαναφέραμε

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ NET METERING ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Μια επίσης συνήθης περίπτωση είναι εκείνη στην οποία  που ένας αγρότης έχει 3 θερμοκήπια σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες, τα οποία έχουν ένα πλήθος καταναλώσεων το καθένα και περίοδο λειτουργίας όλο το έτος. Κάθε μια θερμοκηπιακή μονάδα έχει ενεργειακές καταναλώσεις οι οποίες είναι:

Άρδευση

  • QΕτησ Άρδευσης = Qμην * Mμήνες = (3,7ΚW*5ωρες*30ημερες) * 12 = 6.660,00Kwh, ετησία καταναλισκόμενη ενέργεια άρδευσης για κάθε θερμοκηπιακή μονάδα.

Ψυκτικός Θάλαμος

  • QΕτησ ψυκτικό = Qμην * Mμήνες = (1,5ΚW*10ωρες*30ημερες) * 12 = 5.400,00Kwh, ετησία καταναλισκόμενη ενέργεια ψύξης για κάθε θερμοκηπιακή μονάδα.

Υγραντήρας ή Αφυγραντήρας

  • QΕτησ Ύγρανσης = Qμην * Mμήνες = (1ΚW*12ωρες*30ημερες) * 12 = 4.320,00Kwh, ετησία καταναλισκόμενη ενέργεια ύγρανσης - αφύγρανσης για κάθε θερμοκηπιακή μονάδα.

Φωτισμός και λοιπές καταναλώσεις

  • QΕτησ Φωτισμού = Qμην * Mμήνες = (0,5ΚW*12ωρες*30ημερες) * 12 = 2.160,00Kwh, ετησία καταναλισκόμενη ενέργεια φωτισμού κλπ για κάθε θερμοκηπιακή μονάδα.

 

Συνολική ετήσια καταναλισκόμενη ενέργεια ανά θερμοκηπιακή μονάδα

Qετησ = QΕτησ Άρδευσης + QΕτησ ψυκτικό + QΕτησ Ύγρανσης + QΕτησ Φωτισμού = 18.540Kwh ανά έτος.

Συνολική ετήσια καταναλισκόμενη ενέργεια για το σύνολο των τριών (3) θερμοκηπιάκων μονάδων

Qετησ = 18.540 * 3 = 55.620Kwh

 

Το κόστος της Kwh είναι για τους επαγγελματίες αγρότες ορίζεται στα 0,07€/kwh, χωρίς  το Ελληνικό σύστημα μεταφοράς, χωρίς σε αυτό να υπολογίζεται το ΦΠΑ 24% και οι μεσοσταθμικές  ετήσιες αυξήσεις. Το ενεργειακό και οικονομικό κόστος για τις 55.620,00KWh ανά έτος θα ήταν :

 


Cετησ = 55.620,00 * 0,07€/Kwh = 3.893,40€ ενεργειακό κόστος ανά έτος.


Κόστος λοιπόν 3.893,40€ για ενέργεια ανά έτος


 

Η αντίστοιχη ετησία καταναλισκόμενη ενέργεια των 55.620kwh, μπορεί να παραχθεί από ένα Φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 37,10Kwp. Στη Κρήτη είναι γνωστό ότι 1Κwp εγκατεστημένου Φωτοβολταϊκού πάρκου, διαθέτει ενεργειακή απόδοση της τάξης των 1.400 Kwh έως 1.600 Kwh. Άρα, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 37,10Kwp, το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Κρήτη, είναι σε θέση να μας αποδίδει ετησίως ενέργεια ίση με :

 

  • QPV Ετησία = PPV * 1.500 Κwh/Kwp = 37,10 *1. 500 = 55.650Kwh.

1.500Kwh/Kwp : (Μέσος όρος 1400Kwh/Kwp – 1600Kwh/Kwp).

 

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 37,10Kwp, αξίζει περίπου 38.000€ πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη μας λοιπόν, πρώτον ότι το συμβόλαιο το οποίο συνάπτουμε με το ΔΕΔΔΗΕ είναι 25ετή διάρκειας και δεύτερον ότι το κέρδος από την παράγωγη ενέργειας προσεγγίζει την τιμή των 5.700€/year, αντλούμε σαν συμπέρασμα ότι, ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης μας κυμαίνεται στα 7 έτη και στην διάρκεια του 25ετούς μας συμβολαίου θα έχουμε κέρδος 104.500€ χωρίς σε αυτό το κέρδος να υπολογιστούν, οι μεσοσταθμικές αυξήσεις 2% τις οποίες προαναφέραμε.

Μετατροπή αντλίας σε ηλιακή

Ένα καθαρά καινοτόμο προϊόν είναι ο ηλιακός μετατροπέας αντλητικών συστημάτων. Σε αντίθεση με τα πεπαλαιωμένα αντλητικά συγκροτήματα, τα οποία πέρα από τον ηλιακό  μετατροπέα απαιτούσαν και την αντίστοιχη ηλιακή αντλία, ο ηλιακός μετατροπέας αντλητικών συστημάτων προσαρμόζεται στην υπάρχουσα αντλία της εγκατάστασης. Το παραπάνω συνεπάγεται για τον χρήστη:

›Αποφεύγεται το κόστος αντικατάστασης υπάρχουσας αντλία με νέα

›Αποφεύγεται το κόστος αποξήλωσης της παλαιάς και τοποθέτησης της νέας αντλίας

›Αποφεύγεται η κατευθυνόμενη επιλογή του ενδιαφερομένου. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει ο ίδιος την αντλία που θέλει να χρησιμοποιήσει

Η αρχή λειτουργίας του ηλιακού μετατροπέα αντλητικών συστημάτων είναι σχετικά απλή. Ο ηλιακός μετατροπέας συνδέεται σε με την φωτοβολταική μονάδα η οποία αποτελείται από πλήθος φωτοβολταικών πλαισίων συνδεδεμένα σε σειρά και παράλληλα. Το πλήθος των φωτοβολταικών πλαισίων είναι ανάλογο της ισχύος της αντλίας της εγκαταστάσεως. Από την ισχύ της αντλίας της εγκαταστάσεως δεν εξαρτάται μόνο το πλήθος των φωτοβολταικών πλαισίων αλλά και η ισχύ του ηλιακού μετάτρεπα. Ο ηλιακός μετατροπέας άντλησης έχει στο σύνολο τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος, ο οποίος κινεί την αντλία με τη μετατροπή του συνεχούς ρεύματος ,που παράγει η φωτοβολταϊκή συστοιχία, σε εναλλασσόμενο. Ο ηλιακός μετατροπέας αντλητικών συστημάτων είναι σε θέση να προσαρμόσει τη συχνότητα εξόδου, ανάλογα με την ένταση της  ακτινοβολίας σε πραγματικό χρόνο, για τη πραγματοποίηση της παρακολούθησης της  μέγιστης τιμής ισχύος. Η ποσότητα του νερού η οποία εκλύεται από το πηγάδι, την γεώτρηση ή το ποτάμι μεταφέρεται από την αντλία σε μια δεξαμενή άρδευσης, από την οποία ο χρήστης μπορεί με φυσική ροή να εισπράξει το απαιτούμενη ποσότητα ύδατος για την άρδευση των καλλιεργειών του. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του παραπάνω συστήματος είναι ότι δεν έχει μπαταρίες για την χρήση του το οποίο το καθιστά σαν ένα σύστημα με μηδενικά αναλώσιμα και μηδενικό κόστος συντήρησης.

Στο Kladis Energy eshop θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από inverter αντλιών