Μεταφερθήκαμε σε νέα γραφεία! Για λεπτομέρειες κάντε κλικ εδώ!

Πρωτοπορία
Η KLADIS ENERGY ως πρωτοπόρος στον τομέα της ενέργειας συνεργάζεται
με τους μεγαλύτερους και πιο
αξιόπιστους οίκους φωτοβολταϊκών
συστημάτων στην αγορά.
Συντήρηση Φ/Β Σταθμών
Service Kladis Energy
  Μετάφραση  

Μικροί Αιολικοί Σταθμοί

Μικροί Αιολικοί Σταθμοί

Μικροί Αιολικοί Σταθμοί

Μικροί Αιολικοί Σταθμοί

    Έχοντας σε ισχύ τον Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/1-11-2013), ανακοινώθηκε από τον Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ),  ότι από 15/1/2014, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για εγκατάσταση μικρών αιολικών σταθμών έως και 50KW στην Κρήτη και μη Διασυνδεδεμένα νησιά, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα αναγκαία δικαιολογητικά για την χορήγηση προσφοράς σύνδεσης.
    Οι μικροί αιολικοί σταθμοί είναι ένα σύστημα ΑΠΕ το οποίο εκμεταλλεύεται την αιολική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μεγέθη των μικρών ανεμογεννητριών κυμαίνονται από διάμετρο λίγο παραπάνω του ενός μέτρου και ισχύος μικρότερης του ενός KW μέχρι και την διάμετρο των είκοσι μέτρων και ισχύος 50KW.
    Με βάση την υπ΄αριθμ. 2237/2010 απόφαση της ΡΑΕ τα διαθέσιμα περιθώρια εγκατεστημένης ισχύος για μικρούς αιολικούς σταθμούς στην Κρήτη και στα μη Διασυνδεδεμένα νησιά φαίνονται στον συνημμένο πίνακα Ι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά :
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα προκειμένου για νομικά πρόσωπα.
  • Τοπογραφικό διάγραμμα – διάγραμμα κάλυψης χώρου εγκατάστασης με αναγραφή των  συντεταγμένων στο σύστημα ΕΓΣΑ 87 με σφραγίδα  - υπογραφή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας.
  • Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ  1:5.000 και 1:50.000 με απεικόνιση του πολυγώνου του γηπέδου με σφραγίδα - υπογραφή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας.
  • Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής γηπέδου εγκατάστασης.
  • Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά ανεμογεννητριών.
  • Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά μετατροπέων ισχύος.
  • Τεχνική περιγραφή της συνολικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του αιολικού σταθμού.
  • Ηλεκτρικό μονογραμμικό διάγραμμα, με σφραγίδα - υπογραφή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας στο οποίο θα παρουσιάζεται λεπτομερώς ο σημαντικός εξοπλισμός της εγκατάστασης του αιολικού σταθμού και ιδιαίτερα οι μονάδες παραγωγής, όπου κάθε μονάδα θα χαρακτηρίζεται με διακριτή αρίθμηση, ο γενικός πίνακας ζεύξης του αιολικού σταθμού με τον Αυτόματο Διακόπτη Διασύνδεσης (ΑΔΔ), τα μέσα απόζευξης και προστασίας, καθώς και οι τυχόν διατάξεις αντιστάθμισης.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του (για νομικά πρόσωπα), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

    Η ΚΛΑΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχοντας στο ενεργητικό της πληθώρα ενεργειακών έργων, αναλαμβάνει την εκπόνηση τεχνοοικονομικής και περιβαλλοντολογικής μελέτης, την διεκπεραίωση των αδειοδοτικών διαδικασιών καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού του αιολικού σας σταθμού. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η ΚΛΑΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σας προσφέρει δωρεάν συντήρηση για ένα έτος, ούτος ώστε να διαπιστώσετε και στην πράξη την καλή εκτέλεση αυτού.
     Ένα νέο βήμα στον τομέα της ενέργειας με την αξιοπιστία και την σφραγίδα της ΚΛΑΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.  Εταιρία        Έργα        Υπηρεσίες        Προϊόντα        Ενέργεια        Επικοινωνία        Ειδήσεις     
© Copyright Kladis Energy, All Rights Reserved | Design and Hosting by crete-web.gr