0
ΓΊΝΕΤΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

NET METERING

ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

NET METERING

Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, μικρές ανεμογεννήτριες, σταθμούς βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας). Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των καταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας. Τα οφέλη του net metering είναι πολλά και ποικίλα . Αφενός μπορούμε να μειώσουμε στο ελάχιστο το ενεργειακό μας κόστος, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και να το εκμηδενίσουμε, αφετέρου συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος τόσο για εμάς αλλά κυρίως για τα παιδία μας. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο χρόνος απόσβεσης μιας εγκατάστασης net metering είναι περίπου 6-8 χρόνια, όταν ο χρόνος απόσβεσης ενός ηλιακού θερμοσίφωνα είναι περίπου στα 10 χρόνια

Πως λειτουργεί;

 

 

Το σύστημα συνδέεται εσωτερικά με την κατοικία ή την επιχείρηση σας με ένα ξεχωριστό μετρητή που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια. Μπορεί να περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά ή/και μικρές ανεμογεννήτριες. Στην παρούσα φάση και μέχρι να εκδοθούν οι όροι εγκατάστασης για τις μικρές ανεμογεννήτριες προβλέπεται μόνο η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Η παραγωγή συμψηφίζεται με την κατανάλωση κατά τη διάρκεια του έτους. Αν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, η περίσσεια παρέχεται δωρεάν στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση, πληρώνετε μόνο τη διαφορά

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγκατάστασης;

Η απάντηση είναι όλοι! Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου

Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κοινόχρηστο χώρο;

Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο ακινήτου. Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν οι συνιδιοκτήτες ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού μετά από παραχώρηση της χρήσης από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

 

 

Στο διασυνδεδεμένο σύστημα (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα με αυτήν νησιά)

α) Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 κιλοβάτ (kWp) ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA), εφόσον το τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 20 kWp.

β) Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.

γ) Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 500 kWp

 

 

α) Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10 kWp και ειδικά στην Κρήτη μέχρι 20 kWp ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA), εφόσον το τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 10 kWp ή για την Κρήτη τα 20 kWp.

β) Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.

γ) Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της ως άνω Υπουργικής Απόφασης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 50 kWp για την Κρήτη και των 20 kWp για τα λοιπά Μη διασυνδεδεμένα νησιά

Βασικοί όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης ενός συστήματος αυτοπαραγωγής;

Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με τον μετρητή της εγκατάστασης την οποία τροφοδοτεί

Το φωτοβολταϊκό σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται

Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος

Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του  οικείου Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών)

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Βήμα 1

Υποβολή Αίτησης Σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ

Βήμα 2

Αποστολή και αποδοχή προσφοράς όρων σύνδεσης

Βήμα 3

Σύνταξη και Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης

Βήμα 4

Σύνταξη και Υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού με τον κατά περίπτωση προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας

Βήμα 5

Πιστοποίηση Μετρητή στο κέντρο πιστοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ

Βήμα 6

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος

Βήμα 7

Σύνδεση στο Δίκτυο και ενεργοποίησή της σύμβασης

Επικοινωνήστε μαζί μας να σχεδιάσουμε το Net Metering που αρμόζει στις ανάγκες σας. Στην Κλάδης Ενεργειακή αναλαμβάνουμε εντελώς δωρεάν την μελέτη και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται. Σε συνεργασία είτε με τον ηλεκτρολόγο σας είτε με εξειδικευμένους συνεργάτες της Κλάδης Ενεργειακή,  θα υλοποιήσουμε το έργο στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς και με την εγγύηση ποιότητας καλής λειτουργίας της Κλάδης Ενεργειακή.

Επικοινωνήστε μαζί μας